+98 (21) 22038154

info@satrapjam.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر

شماره 17، طبقه 4، واحد 11
  • : زبان
قیر محلول

قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حلال یا روغن نفتی حاصل می‌گردند. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و ... دارای کاربرد فراوان می‌باشد. قیرهای کندگیر از ترکیب نفت سفید و قیر خالص تهیه می‌شود و پسوند آن معرف ویسکوزیته قیر می‌باشد. 

آگاهی از رویدادها

دریافت رویدادها و زمان نمایشگاه ها